โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)

Betway Challenge
11 August 2021
No Deposit Casino Uk Free Bonus With No Deposit New
11 August 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)


ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย ผอ. ดร. กรรณิกา  ยอดสง่า ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน APACC เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis และจัดทำ Action Plan ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐาน APACC ในระดับ Gold Award และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อ การ Re-Accreditation ในปี พ.ศ. 2565

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในแต่่ล่ะ Criterion ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 120 คน

โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.รังสันต์  เทพมนตรี   ผู้อำนวยการกลุ่มยุทศาสตร์อาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนคุณภาพอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลตามยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการตลาดแรงงานของประเทศไทย”

ดร.พงศ์ศธร  พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพอาชีวศึกษา  บรรยายในหัวข้อ ““การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา เพื่อการคงอยู่และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ตามมาตรฐาน APACC”

ดร.ไพบูลย์  ใสยาวงศ์        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่ปรึกษากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา    บรรยายในหัวข้อ ““APACC Reaccreditation and Online Accreditation”

นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    บรรยายในหัวข้อ ““แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่การเตรียมการประเมิน APACC”

โดยได้รับการสังเกตการณ์จาก Miss Adrienne Abril จาก CPSC เข้าสังเกตการนำเสนอของแต่ละ Criterion ครั้งนี้ด้วย