การประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

Most Have on Breathing space Heat tank Which keeps Incredibly hot And will Stay on Harmful
20 May 2021
Play Free Slots Web based
20 May 2021

การประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564