การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College

Grande Vegas Online Casino
17 May 2021
Free Online Slots!
17 May 2021

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

Self Assessment Report 2020 : Khonkaen Vocational College

——————————————————————————-

                        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(สมศ.) รอบ 5 และ การประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) รอบที่ 2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา