โครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

Cinema seat Whack You should Infant Constraint Criminal offenses
23 March 2021
Matched Betting Sites, Best Tools & Matched Betting Software
23 March 2021

โครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work การประเมินชิ้นงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและประเมินผลงานของนักเรียนนักศึกษาตามสมรรถนะอาชีพการบัญชี ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มีนายอำนาจ  สุขแสงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะ สำหรับนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานในภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมแก่นเก้า