ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

100 No Deposit Bonus Codes 2022 Australia
4 March 2021
Free 5 No Deposit Casino Houses
4 March 2021

ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตรวจติดตามและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วันที่ 3 มีนาคม 2564  โดยได้มอบนโยบายว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Centent : HCEC) ให้เพียงพอสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน (Re-skill , Up-skill , New-Skill) ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และให้คำนึงถึง Valua Chain ในกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องที่ต้องบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน สำหรับผลการประเมิน Excellent Center ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระดับ HCEC ได้แก่ สาขาวิชา การท่องเที่ยว และ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับ  Excellent Center ได้แก่ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก การโรงแรม อาหารและโภชนาการ คหกรรม และการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) จากเยี่ยมชมและการนำเสนอ ได้รับการชื่นชม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และให้มีการยกระดับคุณภาพให้ต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุนต่อไป

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา