งานประกันคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา

26 January 2021

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓

23 March 2021

โครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพบผู้เชี่ยวชาญและProject Work การประเมินชิ้นงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย นวัตกรรมและประเมินผลงานของนักเรียนนักศึกษาตามสมรรถนะอาชีพการบัญชี ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มีนายอำนาจ  สุขแสงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะ สำหรับนักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานในภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมแก่นเก้า   
20 May 2021

การประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564