งานประกันคุณภาพตามมาตรฐาน APACC

20 January 2021

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ APACC

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) โดยมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Criterion 1-7 เพื่อรับการประกันคุณภาพAPACC
11 August 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)

ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย ผอ. ดร. กรรณิกา  ยอดสง่า ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพ. และมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APACC Re-Accreditation)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน APACC เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์ SWOT Analysis และจัดทำ Action Plan ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ซึ่งในปี พ.ศ. […]